فراخوان شرکت در حرکت اعتراضی در حمایت از مبارزات حق‌طلبانه کارگران مبارز هفت تپه