فراخوان در دفاع از مردم به پاخاسته خوزستان – تورنتو!فراخوان فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در دفاع از مردم به پاخاسته خوزستان
تورنتو – کانادا

زمان:
شنبه ۲۴ جولای ۲۰۲۱
ساعت ۶ بعدازظهر

مکان:
میدان مل لستمن به آدرس زیر


Mel Lastman Square, Toronto
5100Yonge St., North York, ON M2N 5V7

Solidarity with Iranian Uprising
مرگ بر جمهوری اسلامی

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران
تورنتو – کانادا