فراخوان در حمایت از توده‌های زحمت‌كش و محروم افغانستان!

به دنبال خروج ارتش آمریکا و متحدین امپریالیستش از افغانستان و تحویل قدرت سیاسی به دار و دسته مزدور طالبان، جهان شاهد موج جدیدی از تعرض وحشیانه مرتجعین به توده‌های محروم و ستمدیده افغان است. فجایعی که امروز پس از چهل سال جنگ و مرگ و نابودی، بار دیگر در همکاری بین امپریالیست‌ها و دولت‌های مرتجع منطقه نظیر جمهوری اسلامی به دست دار و دسته طالبان بر سر میلیونها تن از زنان و مردان و جوانان افغان می‌آید قلب هر انسان مبارز و با وجدان را می فشارد و نفرت آن‌ها علیه دشمنان مردم افغانستان را شعله ور می‌کند. 

بر ماست تا با هر آنچه در توان داریم صدای توده‌های محروم افغان و به ویژه زنان و دختران تحت ستم که اولین قربانیان جنایات اخیر هستند را به گوش جهانیان برسانیم.

زمان: ساعت ۱۳ تا ۱۵ روز شنبه ۲۱ آگوست ۲۰۲۱
مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن

علیه امپریالیسم و بنیادگرایی اسلامی به پاخیزیم و صدای توده‌های زحمت‌کش و محروم و به ویژه زنان افغان علیه امپریالیسم و مزدوران طالبان و سایر دار و دسته ‌ها و دولت‌های جنایت‌کار منطقه به ویژه جمهوری اسلامی باشیم!

نابود باد امپریالیسم و بنیادگرایی اسلامی!
زنده باد انقلاب!

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان


فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۱۸ آگوست ۲۰۲۱


فراخوان با فرمت پی دی اف