فراخوان در اعتراض به مضحکه انتخاباتی رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی