فراخوان در حمایت اززندانیان سیاسی “صدای تمامی زندانیان دربند باشیم” – لندن

متن کامل با فرمت پی دی اف

مردم آزاده و مبارز!

با صدور فله‌ای احکام اعدام توسط بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر و سکوت قدرت‌ها و سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر، جان زندانیان سیاسی و به ویژه دستگیر شدگان خیزش توده‌ای بزرگ اخیر در چنگال دژخیمان جمهوری اسلامی بیش از پیش در خطر است!

برای رساندن صدای زنان و مردان مبارز دربند به افکار عمومی و افشای هر چه بیشتر ماهیت ضد خلقی رژیم جمهوری اسلامی، این رژیم دار و شکنجه به پا خیزیم! به تظاهرات در دفاع از زندانیان سیاسی بپیوندید!

زمان: ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز شنبه ۲۹ جولای ۲۰۲۳

مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن، مقابل نشنال گالری

سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۲۵ جولای ۲۰۲۳