فراخوان تظاهرات اعتراضی در لندن!

هم‌میهنان آگاه و مبارز!

همانطور که همه می‌دانید در روزهای اخیر، کشور ما به صحنه جنگ بین توده‌های به پا خاسته از یک سو با رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی تبدیل گشته و کارگران، زنان، جوانان و … در  همه جا مقابل ماشین سرکوب رژیم سینه سپر کرده و با فریادهای “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی نابود باید گردد”، “مرگ بر خامنه ای”، “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” و “وای به روزی که  مسلح شویم” و… عزم خود را یکبار دیگر برای نابودی جمهوری اسلامی و نظام استثمار گرانه حاکم اعلام کرده اند و برای نیل به مطالبات بر حق ۴۴ ساله خود می‌رزمند! تاکنون تعداد زیادی از تظاهرکنندگان در سراسر کشور با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر کشته و یا زخمی و دستگیر شده‌اند!

دفاع از مبارزات توده‌های به پا خاسته برای نابودی جمهوری اسلامی، برای “نان، کار، مسکن، آزادی و استقلال” یک وظیفه انسانی و مبارزاتی‌ست! برای پشتیبانی از مبارزات دلاورانه توده‌ها، برای افشای هر چه بیشتر ماهیت ضد خلقی جمهوری اسلامی و برای رساندن هر چه گسترده تر صدای بازداشت شدگان جنبش‌های اخیر به افکار عمومی مردم آزادی‌خواه، دست در دست هم دهیم و متحدانه تلاش کنیم! 

زمان: شنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۳ تا ۱۵

مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن مقابل نشنال گالری

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲

پوستر با فرمت پی دی اف