لندن: فراخوان برای همبستگی با جوانان آزاده و مردم سلحشور

ایرانیان آزاده! 

برای همبستگی با جوانان آزاده و مردم سلحشوری که ۱۱ روز است با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نمی خوایم، نمی خوایم!، مرگ بر دیکتاتوری، از کردستان تا تهران، ما همه مهسا هستیم! و تا انقلاب نکردیم، به خونه بر‌نگردیم!، بجنگ تا بجنگیم! و … در بیش از ۱۱۰ شهر کشور، زمین را در زیر پای سران رژیم ضد خلقی و زن ستیز جمهوری اسلامی لرزانده‌اند، گردهم آییم و فریاد توده‌های محروم و صدای دستگیر شدگان خیزش‌های اخیر در شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانیم! 

زمان: شنبه اول اکتبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۳ تا ۱۵
مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن، مقابل نشنال گالری

سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف