فراخوان آکسیون حمایتی در لندن!

برای سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، این حکومت دشمن زحمتکشان و نوکر غارتگران، علیه سیاست آلترناتیوسازی‌های ارتجاعی،

با شعار “نان، کار، مسکن، آزادی استقلال”، و زنده باد انقلاب!

از خیزش انقلابی توده‌های محروم در ایران دفاع کنیم!

زمان: ساعت ۲ بعدازظهر روز شنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۲

مکان: میدان ترافلگار اسکوئر لندن

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن

۱ نوامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف