عدم شرکت در انتصابات جمهوری اسلامی، پاسخ مردم ما به رژیم دار و شکنجه