سال نو میلادی مبارک باد!

در آستانۀ سال 2022، در شرایطی که کارگران و خلقهای ستمدیده در سراسر دنیا با رنج‌ها و مصیبت‌های ناشی از سلطۀ سیستم بحران زده سرمایه داری مواجهند و با وجود شرایط سخت ناشی از همه گیری کرونا بی وقفه برای رهائی از یوغ این سیستم ظالمانه و تحقق خواست های برحق خویش مبارزه می کنند، برای تمامی کارگران و ستمدیدگان، سالی پر از سلامتی، موفقیت و پیشرفت آرزو می کنیم!

چریکهای فدائی خلق ایران