دستگیری‌های گسترده، به‌دنبال کشتار کارگران مبارز در شهر بابک و حومه!

در پی کشتار ددمنشانه کارگران و زحمتکشان در شهر بابک، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در روزهای 6 تا 8 بهمن ماه 1382 دست به دستگیری گسترده جوانان این شهر زد.  بنا به خبرهای رسیده از استان کرمان تا کنون بیش از 500 نفر از جوانان شهر و حومه دستگیر شده اند که از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی در دست نیست، و این در حالی است که تعقیب و گریزها و دستگیری ها همچنان ادامه دارد.

مردم زحمتکش این مناطق که از روز دوشنبه 6 بهمن ماه در ادامه اعتراضات خود به کشتار و دستگیری وسیع کارگران و مردم این شهر در اعتصاب به سر می برند، علیرغم تهاجم و تهدید مداوم یگان های ویژه ضدخلقی جمهوری اسلامی کماکان به مبارزات خود ادامه می دهند.  آنها خواستار آزادی فوری کلیه دستگیرشدگان شده اند و به همین خاطر کلیه فعالیت های عمومی شهر را تعطیل و سرسختانه در مقابل نیروهای ضد شورش مقاومت می ورزند.

سران جمهوری اسلامی، به ویژه خاتمی فریبکار که خود با به تصویب رساندن و اجرای سیاست های ضدکارگری،  مسبب اصلی کشتار کارگران و زحمتکشان شهر بابک می باشند در همان روزهای نخست به مردم قول داده بودند که هرچه سریعتر هیأتی برای بررسی عاملان کشتار راهی استان کرمان خواهند نمود، اما به جای آن همانطور که انتظارش میرفت آنها گارد ویژه کمکی که متشکل از کماندوهای ضدشورش بودند را به شهر بابک و سایر مناطق آشوبزده جهت برقراری حکومت نظامی اعزام داشتند.  این مزدوران نیز به منازل مسکونی کارگران و سایر اقشار خلق هجوم برده و آنان را فوج فوج دستگیر می کنند.

وحشیگری های مزدوران جمهوری اسلامی بار دیگر ماهیت ضدکارگری و ضدمردمی رژیم را در مقابل انظار همگان قرار داده و مبارزه جهت آزادی بلادرنگ همه دستگیرشدگان را به وظیفه انقلابی همه نیروهای مبارز تبديل ساخته است.

گسترده تر باد پیکار طبقه کارگر ایران، پرچمدار اصلی همه مبارزات خلق!

سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

بر قرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر!

با ایمان به پیروزی راهمان

چریکهای فدایی خلق ایران

9 بهمن ماه 1382