در دفاع از حقوق و مطالبات بر حق کارگران اعتصابی به پا خیزیم!

در دفاع از حقوق و مطالبات بر حق کارگران اعتصابی به پا خیزیم!

هم‌میهنان مبارز و آگاه!
روزهاست که در شهرهای مختلف کشور چندین هزار تن از کارگران نفت، پتروشیمی، گاز و … در اعتراض به وضع وخیم معیشت و کار خود و از جمله حقوق ناچیز و شرایط برده‌وار ناشی از ظلم و ستم پیمانکاران استثمارگر حکومتی دست از کار کشیده و به اعتصاب و اعتراض برخاسته‌اند.

وظیفه تمام انسان‌های آزادی‌خواه، مبارز و آگاه و همه نیروهای انقلابی‌ست که در حمایت از خواست‌های بر حق و حقوق انسانی کارگران محروم و زحمتکش، علیه رژیم ضدخلقی و سرکوبگر جمهوری اسلامی به پا خاسته و صدای کارگران محروم و مبارز ایران را در افکار عمومی هر چه وسیع‌تر پژواک دهند.


به ما بپیوندید و با شعار “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!” و “کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!” از خواست‌ها و مطالبات بر حق کارگران ایران برای تحقق شعار “نان، کار، مسکن و آزادی” دفاع کنید!

زمان: ساعت یک بعدازظهر روز شنبه ۳ جولای ۲۰۲۱
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن


سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در انگلستان
۳۰ جون ۲۰۲۱