درباره جنگ اوکراین

متن کامل در فرمت پی دی اف

به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره 273، فروردین ماه 1401

بعد از مدت ها مانورهای نظامی، تهدیدها و عربده کشی ها و تحریکات امپریالیسم امریکا و متحدین اش با دولت روسیه بر سر اوکراین، بالاخره در روز پنچشنبه ۲۴ فوریه، برابر با ۵ اسفند 1400، امپریالیسم روسیه کشور اوکراین را از طریق هوایی، زمینی و دریایی مورد تهاجم نظامی خود قرارداد. به این ترتیب جنگ ناعادلانه ای شروع شد که برای مردمان اوکراین و روسیه جز کشتار و خونریزی، ویرانی، بی خانمانی، ترس و وحشت و مصائب بیشمار دیگر چیزی در بر نخواهد داشت.

واقعیت این است که با تشدید بحران های امپریالیستی و ایجاد شرایطی که منجر به تهاجم امپریالیسم روسیه به اوکراین شد، بار دیگر ثابت گردید که جنگ ادامه سیاست به شکل دیگر است. امپریالیسم آمریکا از سالها پیش در جهت پیشبرد سیاست توسعه طلبانه خود دست به تقویت نیروهای فاشیست در اکراین زده و منافع امپریالیسم روسیه را تهدید می کرد. این سیاست به آنجا رسید که امپریالیسم روسیه در جهت حفظ منافع خود که همان منافع امپریالیستی و مغایر با منافع کارگران و زحمتکشان است، حمله به اکراین را آغاز کرد.  بنابراین این جنگ به سود سرمایه داران جهانی، انحصارات نظامی، کارتل ها و غیره می باشد و برای کارگران و زحمتکشان کشورهای روسیه و اوکراین جز مرگ و نیستی که امروز شاهد آن هستیم نتیجه دیگری نخواهد داشت.

جنگ ناعادلانه و ضد مردمی کنونی که در واقع در راس آن امپریالیسم امریکا و روسیه قرار دارند، بار دیگر چهره ضد مردمی و جنایتکارانه آنان را در عرصه جهانی نشان داد. امروز مردم جهان با آمدن به خیابان ها و اعتراضات و تظاهرات ضد جنگ آگاهی و نفرت شان را از جنگ های ضد بشری و امپریالیستی فریاد می زنند و خواهان بر چیده شدن جنگ های ارتجاعی در سراسر جهان می باشند.

یک طرف این جنگ امپریالیستی، امریکا و اتحادیه اروپا می باشد که همانطور که همگان می دانند منطقه خاور میانه را به آتش کشیده و آن را به جهنمی از جنگ های خونین خود بدل کرده اند. آمریکا در ادامه همان جنگ ها و خونریزی ها برای توسعه طلبی های امپریالیستی وکسب بازارهای بیشتر اقتصادی، از طریق اکراین روسیه را تحت فشار قرار داد. دولت امپریالیستی روسیه نیز که یک طرف این جنگ ضد مردمی می باشد با تکیه بر این امر که دولت اوکراین به قراردادهایی که با دولت روسیه داشته پایبند نبوده و در جهت پیوستن به پیمان نظامی ناتو، روز به روز ارتش امریکا را به مرزهای خود نزدیک تر کرده به خود حق حمله به اکراین را داد.  از نظر دولت روسیه این امر نقض توافقاتی است که با امریکا و اتحادیه اروپا، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق داشته، و ایالات متحده آمریکا تعهد داده بود که ناتو حتی یک اینج به مرزهای روسیه نزدیک نخواهد شد.

اما واقعیت این است که در جنگ بین دو بلوک امپریالیستی هیچکدام از آنها محق نیستند. همانطور که لنین اندیشمند کبیر طبقه کارگر در توصیف خصوصیات امپریالیسم تشریح نموده است همه مسئله امپریالیستها بر سر تقسیم جهان و باز تقسیم آن بین خود است. هم اکنون نیز اساس مسئله در مورد اوکراین تلاش هر دو امپریالیسم آمریکا و روسیه جهت تسلط پیدا کردن بهاین کشور می باشد. تلاش آمریکا برای به عضویت در آوردن اوکراین در ناتو تهدید روسیه است و هدف روسیه از تسلط بر اوکراین حفظ منافع سرمایه داران امپریالیست حاکم بر آن کشور می باشد.

حقیقت این است که گسترش این جنگ های ضد مردمی، کوچکترین کمکی برای کارگران و زحمتکشان در بر ندارد و ادامه آن بی خانمانی، بیکاری، رنج از عدم بهداشت، عدم آموزش و غیره می باشد. به واقع تنها برنده واقعی این جنگ های امپریالیستی سرمایه دارانی هستند که از قبل آن ثروت های افسانه ای به جیب می زنند. سرمایه دارانی که مالک کارخانه های اسلحه سازی، انحصارات بزرگ امپریالیستی و کارتل ها می باشند. برای نمونه، اتحادیه اروپا و ناتو به بهانه این جنگ ، هزینه ها و نیروهای نظامی خود را به شدت افزایش داده اند. مثلا در آلمان ۱۰۰ میلیارد یورو بیشتر به تجهیز ارتش اختصاص داده شد که شرایط ناهنجار خدماتی، آموزشی، بازنشستگی، گرانی و غیره را تشدید نموده و اعتراضات شدید مردم را در پی داشته است.در واقع دولت آلمان از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین استفاده کرده، چنانچه بیش از این مخالف ارسال اسلحه، ساخت آلمان به اوکراین بوده اکنون با فرستادن ۴۰۰ نارنجک راکتی ساخت آلمان توسط دولت هلند، موافقت کرده و پس از آن اعلام کرد که موشک، خودروهای زرهی و ۱۰۰۰۰ تن سوخت به اوکراین خواهد داد و در روز سوم مارس صدر اعظم آلمان اولاف شولتز، پس از حمله روسیه به یکی از شهرهای اوکراین (بوچا) خواستار ارسال تجهیزات نظامی هر چه بیشتری به اوکراین شد. تا آنجا که آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان که یکی از اعضای حزب سبزها می باشد اعلام کرد که” آلمان در حال چرخش ۱۸۰ درجه ای است و امروز آن خویشتن داری خود را در سیاست خارجی و امنیتی پشت سر گذاشته است”.

از نمونه های دیگر سیاست های اتحادیه اروپا و ناتو، میتوان به وزارت دفاع بریتانیا اشاره کرد که کشتی های نیروهای دریایی سلطنتی و نیروهای ارتش بریتانیا و جنگنده های نیروهای هوایی اش را برای حمایت از جبهه شرقی ناتو، در شرق اروپا مستقر کرده و بیش از ۱۰۰۰ سرباز و تانک را وارد استونی کرده است. در واقع اتحادیه اروپا و ناتو همراه با امپریالیسم آمریکا در دامن زدن به این جنگ ضد بشزی با نقاب های دروغین صلح و دمکراسی، نقش مخرب، ضدبشری، جنگ طلبانه و خطرناکی را پیش می برند.

یکی از موضوعات مهم این جنگ ضد مردمی نقش رسانه های وابسته به امپریالیست ها می باشد که در تحریف و عوامفریبی مردم نقش بسزایی را ایفا می کنند. در شرایطی که در این جنگ ضد مردمی هر دو طرف دست به جنایت می زنند اما روزی نیست که از بلندگوهای رسانه های آنان تحریف اخبار جنگ شنیده نشود. اخباری که از دو طرف دروغ می باشد و تنها هدفشان مخدوش و پنهان کردن جنایت های امپریالیست ها در این جنگ می باشد.

واقیعت این است که برای دست یابی به حقایق باید از خود بپرسیم که این جنگ ها در اثر چه شرایط اقتصادی و اجتماعی بوجود آمده است؟ کدام طبقات این جنگ ها را بوجود آورده اند و دارای چه اهداف طبقاتی می باشند؟ و نیروهای مردمی چگونه باید به آن برخورد کنند؟

لنین در کتاب “برنامه جنگی انقلاب پرولتاریایی” می گوید: “جنگ فقط زمانی غیر ممکن می گردد که ما بورژوازی را نه تنها در یک کشور بلکه در تمام کشورها سرنگون سازیم و بطور قطع بر آن غالب آئیم و از آن سلب مالکیت نمائیم. از نقطه نظر علمی سراپا غلط و کاملا ضد انقلابی است اگر آنچه را که اتفاقا از همه مهمتر است یعنی سرکوب مقاومت بورژوازی را که دشوارترین کارها و در موقع انتقال به سوسیالیسم بیش از همه مستلزم مبارزه است، نادیده انگاریم یا روی آن سایه بیفکنیم. راهیان« اجتماعی» و اپورتونیست ها همیشه برای خیالبافی درباره سوسیالیسم مسالمت آمیز آتیه آماده اند ولی فرق آنها با سوسیال دموکراتهای انقلابی اتفاقا در همین است که نمی خواهند درباره مبارزه شدید طبقاتی و جنگ های طبقاتی به منظور عملی نمودن این آینده درخشان تفکر و تعمق نمایند”.

جنگ و کشتار یکی از خصوصیات ذاتی امپریالیست ها می باشد در جنگ اوکراین که در هر دو طرف آن امپریالیست ها قراردارند تنها  الیگارشی ها و کاخ نشین ها از آن سود می برند. به همین دلیل سرمایه داران جنایتکار کشورهای امپریالیستی برای منافع و استثمار هر چه بیشتر، هر روز بر طبل جنگ می کوبند. بطوریکه جو بایدن رئیس جمهور جنگ طلب امریکا در سفرش به لهستان گفت:” باید واقع بین بود این نبرد، طی چند روز یا چند ماه به پیروزی منجر نخواهد شد ما باید برای مبارزه طولانی خود را آماده کنیم.” از طرف دیگر وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف می گوید: اگر لازم باشد از جنگ هسته ای استفاده خواهیم کرد. ادعاهائی که گندیدگی امپریالیسم جهانی را هر چه بیشتر آشکار می کند. گندیدگی ای  که گرسنگی، فقر، کشتار، ویرانی، پناهندگی و مصائب بی شمارش با هزار زبان در سراسر جهان فریاد می زند که سرمایه داری ارتجاعی باید سرنگون گردد.

همانطور که در بالا اشاره گردید جنگ ها و جدال های این جنایتکاران جهانی برای مردم جهان، کارگران، زحمتکشان، زنان، کودکان چیزی به جز کشتار و ویرانی و آواره کردن میلیون ها انسان بی گناه چیز دیگری در بر ندارد .

نابود باد امپریالیسم و مزدوران رنگارنگش

مرگ بر جنگ امپریالیستی

اکبر نوروزی

فروردین 1401