حمایت ازخیزش انقلابی و شکوهمند مردم ایران، وظیفه‌ای وقفه‌ناپذیر!

نزدیک به ۸ هفته از قیام توده‌های محروم و تحت ستم و اختناق میهن درد دیده ما می‌گذرد و آتش انقلاب هر روز شعله‌ورتر می‌شود. روزی نیست که توده‌های ستمدیده اما به‌پاخاسته ایران در گوشه‌ای از این فلات خونین فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر نداده و خواهان آزادی نشوند.

در تقابل با این خیزش، رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی هارتر از همیشه از بلوچستان تا کردستان، از آذربایجان تا خراسان، از خوزستان تا تهران و در سراسر پهنه این سرزمین رنجدیده رزمندگان پُرشور ما را به خاک و خون می‌کشد.

در راستای حمایت از خیزش انقلابی و شکوهمند مردم ایران “شورای دفاع از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم در استکهلم” دعوت به حرکتی اعتراضی در روز شنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۱ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۲) ساعت ۳ بعدازظهر در میدان سِرگل (میدان مرکزی استکهلم) کرده و ما نیز بدین گونه حمایت خود از این حرکت را اعلام نموده و خواهان آن هستیم که تمامی نیروهای مترقی و انقلابی در این حرکت شرکت نمایند تا بدینگونه بتوانیم در کنار هم، صدای کارگران و زحمتکشان را وسیعتر از قبل پژواک داده و به گوش مردم سوئد برسانیم.

ایرانیان آزادیخواه!

در شرایطی که دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم، کارگران و ستمدیدگان را به خون می‌کشد و اربابان جنایتکارش برای حفظ منافع خود در حال آلترناتیوسازی‌های امپریالیستی هستند ضروری است که دست در دست هم برنامه‌های ضدانقلابی دشمنان مردم ایران را افشاء و خنثی سازیم و همبستگی خود را با کارگران و ستمدیدگان به‌پاخاسته هر چه رساتر فریاد بزنیم.

سرنگون باد جمهوری اسلامی با تمامی جناح‌ها و دسته‌هایش!
سرنگون باد امپریالیسم و سگهای زنجیریش!
تشکل، تسلیح، مبارزه، کار، مسکن، آزادی!
مرگ بر ستمگر؛ چه شاه باشه، چه رهبر!
زنده باد آزادی! پیروز باد سوسیالیسم!

سازمان هواداران چریک‌های فدایی خلق ایران در سوئد- استکهلم
چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۱، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف