تظاهرات در لندن در حمایت از جنبش مردمی!

با فراخوان فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان وهمچنین سازمان زنان ۸ مارس در انگلستان بعداز ظهر روز شنبه اول اکتبر (۲۰۲۲)، تظاهراتی در میدان ترافلگار اسکوئر لندن برگزار شد. 

این تظاهرات با استقبال شمار زیادی از شهروندان انگلیسی و غیر انگلیسی ای که در محل آکسیون حضور یافته بودند روبرو شد وآنها به اشکال مختلف از اهداف برگزار کنندگان این آکسیون حمایت کردند. این آکسیون همچنین با پشتیبانی تعدادی از نیروهای چپ کرد و ترک و فعالین حقوق زنان نیز مواجه گشت که با حضورشان همبستگی خود را با خیزش توده‌ها در ایران ابراز نمودند. در طول این آکسیون که از ساعت یک بعداز ظهر آغاز شده و تا ساعت سه و نیم ادامه یافت سخنرانی‌هایی به زبان فارسی و انگلیسی صورت گرفت. در سخنرانی انگلیسی، رفیق سخنران با توضیح وقایع مربوط به دستگیری ژینا امینی و قتل فجیع او به دست سرکوبگران رژیم تاکید کرد که این حادثه دردناک چطور به انفجار خشم انباشته شده توده‌ها در شهرهای مختلف علیه موجودیت کل رژیم جمهوری اسلامی و زبانه کشیدن شعله های انقلابی منجر شد که هم اکنون در بیش از ۱۱۰ شهر ایران ادامه دارد. رفیق سخنران سپس به ضرورت حمایت مردم و افکار عمومی آزادی‌خواه در غرب و فشار آنها بر دولت‌های خود برای قطع حمایت از رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی اشاره و این خواست را مورد تاکید قرار داد. در سخنرانی به زبان فارسی نیز رفیق دیگری با تاکید برمطالبات بر حق مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و یک انقلاب اجتماعی تاکید کرد که برگزار کنندگان این آکسیون حامی خواستهای انقلابی مردم بوده و صرفا برای جایگزینی جمهوری اسلامی با یک رژیم دیکتاتور دیگر تلاش نمی‌کنند و پژواک دهنده شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته” و همچنین “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر” هستند.

در طول حرکت تعداد بسیار زیادی اطلاعیه به زبان انگلیسی در توضیح روند جاری در ایران و شرایط انقلابی کنونی در بین جمعیت پخش شد. برخی از مردم با مراجعه به رفقای برگزار کننده تعدادی اعلامیه از آنها گرفته تا در محل کار و زندگی خود توزیع کنند و در رابطه با شرایط ایران به همکاران خود و مردم آگاهی دهند.

یکی از نکات برجسته این حرکت این واقعیت بود که این تظاهرات هم زمان شده بود با تجمع نیروهای مختلف در این محل که در چهارچوب تظاهرات حمایتی از خیزش توده‌ها برای ساعات مختلف فراخوان داده بودند. در مجموع چند هزار تن از ایرانیان درقسمت‌های مختلف میدان تجمع کرده بودند که تجمع این تعداد از ایرانیان در طول ۴۳ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!
هر چه پر توان‌تر باد جنبش انقلابی توده‌های تحت ستم ایران برای نان، کار و آزادی، زنده باد انقلاب!

فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران
۱ اکتبر ۲۰۲۲

متن کامل با فرمت پی دی اف