ترانه سرود

موسیقی فیلم «حکومت نظامی»

(میکیس تئودوراکیس)


موسیقی فیلم Z – شماره ۱

(میکیس تئودوراکیس)

موسیقی فیلم Z – شماره ۲

(میکیس تئودوراکیس)


سمفونی «شهرزاد»

(ریمسکی کورساکف)