“به یاد گرامی چریکهای فدایی خلق، رفقا خشایار سنجری، منصور فرشیدی و محمود نمازی”