به یاد گرامی رفيق مهشيد معتضد زنی از ُسلاله چریکهای فدائی خلق ایران