به یاد آنان: «که تباهی از درگاه بلند خاطره‌شان، شرمسار و سرافکنده می‌گذرد.»