برای خدانور!

جوان مبارز بلوچ که به دست مزدوران سرکوبگر رژیم جان باخت!

متن کامل با فرمت پی دی اف

من آن تشنه رهگذر فلات بیداد

رنجور و خسته،

خونین و بر خاک نشسته

با دستان بسته و

 بالی شکسته

فرو فتاده ام از  التهاب یک فریاد

***

شب می خرامد و در صبح بی تردید

بنگر چگونه قد میکشم از خاک

رقصان، 

دوباره می گذرم با نوای  باد

با  غرش دوبارۀ “تفتان” و نعره های “زاب”

می فشانم بذر نابودی به پیکر بیداد!

 من شقاوت طوفان سیستانم آری

به جان سفله این دشمن شیاد!  

ع. شفق

مهر 1401