اعتراض بر حق دانش‌آموزان و پاسخ وحشیانۀ جمهوری اسلامی!