اسناد

تحلیل یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه
استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی
پاسخ به فرصت‌طلبان در مورد «مبارزه مسلحانه – هم استراتژی، هم تاکتیک»