از شورش مردم بپاخاسته فریدون کنار حمایت کنیم!

روز شنبه 23 اسفندماه، همزمان با اعلام ابطال نتایج رسمی “انتخابات” مجلس در فریدون کنار از سوی شورای نگهبان، مردم مبارز این شهر به خیابان ها ریخته و فریدون کنار به صحنه یک شورش توده ای بر علیه رژیم ضدخلقی جمهوری اسلامی تبدیل شد. در این تاریخ در حالی که جدال های قدرت طلبانه فی مابین باندهای ضدخلقی درون حکومت بر سر نتایج به اصطلاح انتخابات و تعیین این که نام کدام یک از عمال رژیم باید از صندوق های رأی بیرون بیاید، بالا گرفته بود، مردم بجان آمده فریدون کنار با استفاده از این فرصت و به بهانه “اعتراض” به شورای نگهبان، به تظاهرات پرداخته و با نیروهای انتظامی که برای سرکوب آنها گسیل شده بودند، درگیر شدند. مردم معترض و بجان آمده با سر دادن شعارهای ضدحکومتی، به طرف خانه امام جمعه جنایتکار فریدون کنار حرکت کرده و پس از آنکه معلوم شد او از ترس گرفتار شدن به پنجه عدالت مردم همراه با خانواده اش فرار را بر قرار ترجیح داده ، خانه او را به آتش کشیدند. مردم ضمن درگیری با نیروهای سرکوبگر رژیم از جمله فریاد می زدند “مرگ بر آخوند” ، “مرگ بر جمهوری اسلامی” ، “ما اینجا رو خون می کنیم، مجلسو داغون می کنیم” ، “آخه هرچی جانیه، نیروی انتظامیه”.  با گسترش دامنه شورش، مردم به مراکز دولتی و بانک ها (از جمله بانک جهاد کشاورزی) نیز حمله کردند. آنها خیابان های فریدون کنار را با آتش زدن لاستیک و چوب در کنترل گرفته و جاده فریدون کنار به بابلسر را نیز مسدود کرده و تلاش نمودند تا پاسگاه نیروهای انتظامی را تسخیر کنند. اما نیروهای سرکوبگر به طور گسترده و وحشیانه به درون جمعیت بی دفاع و غیرمسلح آتش گشودند و ضمن کشته و مجروح ساختن تعدادی از مردم دلیر، آنها را به عقب رانده و از ترس به سنگربندی در جلوی پاسگاه پرداختند. در این حالت مردم قهرمان فریدون کنار کنترل نیمی از شهر را در اختیار گرفته و به طرف بابلسر براه افتادند. در نتیجه این حرکت، تمامی مدارس، بازار و موسسات دولتی تعطیل شد. از سوی دیگر مقامات جنایتکار رژیم برای کنترل اوضاع و سرکوب تظاهرکنندگان، سیل یگان های ضدشورش خود را با دستور تیر، از سایر شهرهای اطراف برای کمک به نیروهای سرکوبگر خود و به خاک و خون کشیدن قیام مردم به فریدون کنار فرستادند. در جریان زد و خوردها یکی از اتوبوس های شهرداری که مشغول پیاده کردن نیروهای سرکوب در شهر بود توسط تظاهرکنندگان مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشیده شد. مردم مبارز و بپاخاسته به مقاومت ادامه داده و به طرف بابلسر حرکت کردند و در سر راه خود به موسسات دولتی و نهادهای سرکوبگر واقع در شهرک خزر شمالی نیز هجوم بردند و خساراتی به آنها وارد ساختند. نیروهای حکومت با بستن راه های خروجی فریدون کنار شهر را به محاصره در آورده و تعداد زیادی از مردم و به ویژه جوانان را دستگیر کردند. اما به رغم این، مقاومت مردم ادامه یافت و با وجود محاصره شهر، جوانان به مقر سپاه در فریدون کنار نیز حمله برده و ضمن درگیر شدن با مزدوران سپاه و زخمی کردن تعدادی از آنها، به دیوارهای سپاه خساراتی را وارد کردند.

با گذشت نزدیک به 48 ساعت از قیام  دلاورانه توده ها در فریدون کنار، حداقل 6 تن از مردم مبارز این شهر به دست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شده و ده ها تن مجروح شده اند و خانه ها و بیمارستان های شهر مملو از مجروحین است. مقامات ضدخلقی حکومت با وحشت از عواقب تداوم و گسترش دامنه شورش به نقاط دیگر با بیرحمی تمام به قلع و قمع مردم و بگیر و ببندهای شبانه در سطح شهر دست زده اند و ضمن تلاش برای پراکندن جوّ رعب و وحشت، صدها تن از مردم و به ویژه جوانان را دستگیر کرده اند. بوق های تبلیغاتی و جراید حکومتی نیز ضمن سر دادن “هشدار” و خطاب کردن مردم دلاور فریدون کنار به عنوان مشتی “اراذل و اوباش” اوضاع شهر را “بحرانی” خوانده و خواستار سرکوب قاطعانه آنها توسط مقامات گشته اند.

شورش قهرمانانه مردم دلیر فریدون کنار از یکسو انعکاس تنفر بی حد و حصر توده های ما از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر برگ زرینی از تداوم جنبش انقلابی و قهرآمیز آنها برای برکندن سلطه دیکتاتوری حاکم و رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی ست.

چریکهای فدائی خلق یاد جانباختگان دلاور شورش بر حق توده ها در فریدون کنار را گرامی می دارند و از مبارزات و آرمان های عادلانه آنها برای سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت دمکراتیک و انقلابی پشتیبانی می کنند.

مرگ بر رژیم ضدخلقی جمهوری اسلامی!

جاودان باد خاطره تمامی شهدای به خون خفته خلق!

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی ست!

پيروز باد انقلاب! زنده باد کمونيسم!

با ایمان به پیروزی راهمان

چریکهای فدائی خلق ایران

24 اسفند 1382