از اعتصاب کارگران به پاخاسته‌ی ایران حمایت کنیم!

از اعتصاب کارگران به پاخاسته‌ی ایران حمایت کنیم!

هم‌میهنان مبارز و آگاه!
قریب به سه هفته از اعتصاب هزاران تن از کارگران به جان آمده‌ صنایع نفت، پتروشیمی و گاز برای کسب حداقل دستمزد بخور و نمیر و تامین امنیت شغلی از طریق کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری در زیر سایه‌ رژیم سرکوب‌گر جمهوری اسلامی می گذرد. اما سردمداران کارگر ستیز حاکم، سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت در مقابله با مطالبات برحق کارگران، همچون چهل و دوسال گذشته سیاست تهدید سرکوب و بگیر و ببند و اخراج فله ای آن‌ها و تفرقه اندازی در میان کارگران را اتخاذ کرده‌اند. حمایت از اعتصابات گسترده‌ی اخیر و خواست‌های برحق کارگران وظیفه تمامی انسان‌های آزاد‌ی‌خواه و مبارز است. در همین رابطه تظاهراتی در لندن سازمان یافته که از تمام ایرانیان آزادی‌خواه و مبارز دعوت می شود تا با شرکت در آن ماهیت رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی را در افکار عمومی افشا و با حمایت از مطالبات کارگران اعتصابی صدای کارگران مبارز و به پاخاسته را هر چه وسیع‌تر پژواک کنند.

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!
پیروز باد مبارزات کارگران!

تظاهرات
زمان: ساعت یک بعداز ظهر روز شنبه ۱۷ جولای ۲۰۲۱
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن

سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در انگلستان
۱۳ جولای ۲۰۲۱