از اعتصاب سراسری معلمان حمایت می‌کنیم!

اعتصاب گسترده معلمان در بسیاری از شهرهای ایران از تاریخ 16 اسفند 1382 شروع شده است . معلمین محروم بارها برای کسب  مطالبات بر حق خود در دوران سیاه جمهوری اسلامی دست به اعتراض و اعتصاب زده اند ، اما متاسفانه نه تنها هیچ یک از خواسته های بر حق آنان متحقق نشده است ، بلکه هر بار اعتراضات آنان توسط رژيم ضدخلقی جمهوری اسلامی شدیدا در هم کوبیده شده است. در چنين چارچوبی است که معلمان با توجه به تداوم شرايط طاقت فرسای حاکم بر زندگيشان اعلام کرده اند که به مدت یک هفته به اعتصاب خود ادامه می دهند.

وضعيت کار و زيست معلمین که از اقشار محروم جامعه ما محسوب می شوند بسيار وخيم است. آنها در مقابل کار زياد ، حقوقی در زیر خط فقر دریافت می کنند. اما همین حقوق اندک نیز ماه ها به تعویق می افتد و هزینه های کمرشکن زندگی و تورم  روزافزون ، آنچنان آنان را زیر فشار قرار داده که علیرغم سرکوب وحشتناک و اختناق  حاکم بر ایران به اعتصاب سراسری دست زده اند.

رژیم دزد و غارتگر وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی که مسئول فقر و درماندگی کارگران و زحمتکشان ایران و معلمین است ، در سالهای اخير به کرات حرکات اعتراضی معلمین را سرکوب کرده و بسیاری از آنان را دستگیر و زندانی کرده است.  در چنین شرایطی پر واضح است که می بایستی از خواست های عادلانه و از هر نوع تعرض معلمین علیه رژیم حمایت کرد و این رژیم ددمنش را محکوم نمود. اما معلمین تنها در شرایطی به خواسته های برحق خود می رسند که جنبش آنان با مبارزات سایر زحمتکشان به رهبری طبقه کارگر درهم آمیزد و در اثر مبارزات انقلابی آنان رژیم جمهوری اسلامی سرنگون و يک حکومت دمکراتيک و انقلابی بر سر کار آيد.

زنده باد رزم پرتوان معلمین ایران!

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

زنده باد کمونیسم!

با ایمان به پیروزی راهمان

چریکهای فدایی خلق  ایران

17 اسفند 1382