آکسیون مبارزاتی در محکومیت کشتار مردم کردستان

متن کامل با فرمت پی دی اف

با فراخوان و تجمع نیروهای چپ لندن در میدان ترافلگار اسکوئر این شهر، امروز بعد از ظهر (24 نوامبر) یک آکسیون در محکومیت کشتار بیرحمانه مردم کردستان برگزار شد. این آکسیون در ساعت 6 بعد از ظهر شروع شد و در جریان آن شعارهای بسیار زیادی در حمایت از جنبش توده ای ماه های اخیر در سراسر ایران و محکومیت جنایات رژیم در سرکوب و کشتار توده ها سر داده شد. این شعارها از جمله “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “زنده باد آزادی و برابری”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، ” زاهدان، کردستان، الگوی کل ایران”، “سنندج قهرمان، سنگر زحمتکشان”، “کشتار در کردستان باید متوقف شود”، “کشتار در ایران باید متوقف شود”، “زنده باد انقلاب”، “زنده باد سوسیالیسم” و…. بودند.

در جریان این حرکت چند سخنرانی به زبانهای فارسی و انگلیسی در حمایت از جنبش توده ای و محکوم کردن کشتار مردم در شهرهای کردستان صورت گرفت و بر ضرورت تشدید مبارزات انقلابی مردم در نقاط دیگر ایران به منظور تقلیل فشار و تمرکز نیروی سرکوب رژیم در کردستان تاکید شد. بسیاری از رهگذران ایرانی و غیر ایرانی ایستاده و به شعارهای تجمع و همچنین سخنرانی های گوش فرا می دادند. در برخی از سخنرانی ها از مردم آگاه انگلستان خواسته می شد که از جنبش انقلابی ایران حمایت کنند. در پایان حرکت سرود “سر اومد زمستون” نیز پخش شد که جمعیت حاضر با آن هم نوایی کردند.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان نیز با پرچم “مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی” به زبانهای فارسی و انگلیسی در این حرکت، فعالانه شرکت داشتند.

جمهوری اسلامی دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران، نابود باید گردد!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران- 24 نوامبر 2022