آثار کلاسیک مارکسیسم

مانیفست حزب کمونیست به فارسی


لنین

حق ملل در تعیین سرنوشت خویش

دولت و انقلاب

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد

درس‌های قيام مسکو

مارکسيسم و قيام

دمکراسی کارگری و دمکراسی بورژوائی

درسهای انقلاب

مارکسيسم و رفرميسم

دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقلاب دمکراتيک

دو اوتوپی!

درباره شعار کشورهای متحده اروپا!

درباره قدرت دوگانه!

پيرامون دو خط در انقلاب

درباره غرور ملی وليکاروسی

استوليپين و انقلاب

مارکسيسم و رویزیونيسم

اعتلاء انقلابی

مقدرات تاریخی آموزش کارل مارکس

به رفقای کمونیست آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، داغستان و جمھوری کوھستانی

نامه‌ای به یک رفیق در مورد وظایف سازماندهی ما

جنگ پارتیزانی

یادبود کمون

سوسياليسم و جنگ

چند مقاله (جنگ و انقلاب) (صدای يك سوسياليست شريف فرانسوی) («رسوائی» آن چنان كه سرمايه داران و پرولتاريا آن را درك می‌كنند) (بخشی از «نامه به گ . ی . زينويوف»)

دولت

چند مقاله (سوسيال دموكراسی و دولت موقت انقلابی) (ديكتاتوری انقلابی–دموكراتيك پرولتاريا و دهقانان) (نيروهای محركه و چشم‌انداز انقلاب روسيه) (شيوه برخورد به احزاب بورژوائی) (ارزيابی انقلاب روسيه ۱۹۰۵) (دموكراسی و نارودنيسم در چين) (نامه هائی درباره تاكتيك – نامه اول) (سوسياليسم و مذهب)

مجموعه سخنرانی‌های لنين در كنگره های انترناسيونال كمونيستی (كمينترن)

نامه‌ھایی از دور (۱)

امپرياليسم بمثابه بالاترين مرحلۀ سرمايه داری

در اطراف شعارها

سه منبع و سه جزء مارکسيسم

دوران جدید و اشتباهات قدیم به صورت جدید

ارتش انقلابی و دولت انقلابی!

درباره برخی از خصوصيات تکامل تاریخی مارکسيسم

وظائف انقلاب