مردم فلسطین در تقابل با صهیونیسم و بنیادگرایی اسلامی