حمایت از توده‌های بپاخاسته

در جامعه خروشان و پرتب و تاب ایران امروز کمتر کسی است که نام "خدانور لجه‌ای" را نشنیده و از ستمی که...