"تسخیر سفارت"

و

موضع مجاهدین خلق ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

از انتشارات چریک های فدایی خلق ایران

 

 

 

فهرست

 

 

* مقدمه

* مرگ بر امپریالیسم آمریکا، مرگ بر فریبکاران (1)

* مرگ بر امپریالیسم آمریکا، مرگ بر فریبکاران (2)

* مرگ بر امپریالیسم آمریکا، مرگ بر فریبکاران (3)

* "تسخیر سفارت" و موضع مجاهدین خلق ایران

 

 

 

 مقـدمــــــــــه

 

 

     مسئله ی گروگان گیری در زمان خود، برای بسیاری از نیروها به موضوعی جذاب تبدیل شده بود.  تبلیغات وسیع رژیم و تمایلات عملی بسیاری از گروه های سیاسی موجب آن شد تا ظاهراً توده ها نیز در ابتدا از این حادثه استقبال کنند.

 

     از این حادثه زمان درازی نگذشته است و بی شک بسیاری از خوانندگان می توانند آن شرایط را به نحوی زنده در ذهن خود مجسم سازند.  همه ی آن گروه هائی که همواره اسیر تمایلات حقیر و غیرانقلابی خویشند، حتی جرأت این را نداشتند تا تصور کنند که گروگان گیری نه یک مبارزه ی ضدامپریالیستی، بلکه فریب توده ها بود.

 

     چریک های فدایی خلق ایران از همان ابتدا موضع قاطع خود را صریحاً اعلام کردند.  لحن اعلامیه های چریک ها، این مدعا را کاملاً ثابت می کند.  چریک ها تا پایان این نمایش، استوار بر موضع خود پافشاری نمودند و روند حوادث و پایان بسیار مضحک این نمایش، صحت موضع گیری ها و تحلیل هایشان را اثبات نمود.

 

     مجموعه ای که در پیش روی دارید، حاوی سه اعلامیه از چریک هاست که در موقعیت های گوناگون بیرون آمده است.  دراین اعلامیه ها موضع و خطوط اساسی تحلیل ما بیان شده است.  البته در تمام مدت زمانی که مسئله گروگانگیری مطرح بود، در اعلامیه ها و آثار مختلف خود راجع به این مسئله به نحوی سخن گفتیم.

 

     و اما در مورد مقاله  چهارم.  سازمان مجاهدین خلق ایران از ابتدای گروگانگیری، از این حادثه استقبال کرده و آن را یکی از جلوه های مهم مبارزه  ضدامپریالیستی کنونی وانمود ساخت.  تا آن که پرده ها کاملاً به کنار رفت و حقیقت عریان شد.  آنگاه یکباره دیدیم که دوستان مجاهد 180 درجه تغییر جهت دادند و به گونه ای سخن گفتند که گوئی از ابتدا حقیقت را می دانسته اند و موضعی درست در قبال آن اتخاذ نموده اند.  مقاله  چهارم نشان می دهد که این ادعا حقیقت ندارد و با استناد به "مجاهد"، ارگان مجاهدین خلق ایران، چرخش 180 درجه ای مجاهدین را به نحوی عریان نمایش می دهد.

 

 

با ایمــان به پیروزی راهمـان

چریک های فدایی خلق ایران