مبارزه مسلحانه
هم استراتژی ، هم تاکتيک

 

 

 

 

نوشته چريک فدايی خلق رفيق شهيد مسعود احمدزاده

"تابستان ۱۳۴۹ خورشيدی"

 

 

 

    HTM   


    PDF   

    HTM    دانلود: به فورمت اچ تی ام


    PDF    دانلود: به فورمت پی دی اف