گزارشی از برگزاری مراسم روز جهانی زن در پلتاک

و حمله مزدوران سایبری جمهوری اسلامی !

 

در روز يکشنبه ١۵ مارچ 2015 به مناسبت روز جهانی زن ، مراسمی در پالتاک توسط چريکهای فدايی خلق ایران، برگزار شد که شامل سخنرانی، شعرخوانی و نمايش کليپ و بحث آزاد بود. 

 

در ابتدای مراسم سرودها و کليپ هايی با مضمون های انقلابی و در رابطه با جنبش انقلابی زنان پخش شد، و در بخش اصلی برنامه، رفيق سهيلا دهماسی سخنرانی ای تحت عنوان "ملاحظاتی بر مسئله ستم بر زن در جمهوری اسلامی" ارائه داد که مورد استقبال حاضرين قرار گرفت.  سخنران در صحبت های خود در رابطه با وضعيت اسفبار کار و زندگی زنان ايران، به خصوص زنان طبقه کارگر و تحت ستم صحبت کرد و در چهارچوب بررسی ستم مضاعفی که عليه زنان طبقه کارگر می شود، به دو مسئله مطرح در جنبش زنان، يعنی به منشأ ستم بر زن، و راه رهايی واقعی از اين ظلم و ستم ها پرداخت.

 

در بخش بحث آزاد برنامه پلتاکی روز جهانی زن، تعدادی از شرکت کنندگان سئوالات و نظرات خود را در رابطه با مسائل جنبش زنان با ديگر شرکت کنندگان در ميان گذاشتند و بحث های خوبی در این رابطه صورت گرفت.  برنامه سرانجام با پخش سرود انترناسیونال در یک فضای مبارزاتی به پایان رسید.

 

در جريان اين مراسم ، مزدوران جمهوری اسلامی چندین بار تلاش کردند تا کنترل اتاق را به دست خود بگيرند و با گرفتن ميکروفن و سردادن فحاشی و هتاکی به برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این جلسه، توهین هایی که صرفا شایستۀ خود مزدوران رژیم و استثمارگران حاکم می باشند، در روند کار برنامه اخلال ايجاد کنند. اما ناسزاهائی که آن ها در لحظاتی که قادر می شدند ميکروفن را از ادمين های اتاق بگيرند ، به برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در برنامه دادند ، تنها بار ديگر ماهيت ضد مردمی  و فرهنگ کثيف شان را در مقابل چشم همگان به نمايش می گذاشت. پاسخ شرکت کنندگان به مهاجمان سایبری جمهوری اسلامی بسیار کوبنده بود و شعارهای "مرگ بر جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته" صفحه اتاق را پر کرد. البته این اولین باری نیست که اتاق های پلتاکی چریکهای فدایی خلق ایران آماج خشم و اقدامات مذبوحانه مزدوران سایبری گمنام امام زمان قرار می گیرند، اما عليرغم اين تشبثات رذيلانه ، مراسم با موفقيت برگزار شد و محتوای آن مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. حمله "سربازان گمنام امام زمان" جمهوری اسلامی که متوجه اهمیت و تأثیرات مبارزاتی چنین جلساتی از طرف چریکهای فدائی خلق هستند ، بار ديگر نشان داد که آن هائی که فريب تبليغات اين رژيم را خورده و از امکان اصلاح اين رژيم سرکوبگر - که حتی تحمل برگزاری يک برنامه اينترنتی از طرف نیروهای انقلابی را هم ندارد - دم می زنند ، تا کجا از درک واقعيت ديکتاتوری حاکم بر ايران عاجز می باشند.  ديکتاتوری ای که جز با زبان زور با مردم سخن نگفته و زبانی حز زبان زور نمی شناسد و تنها راه مقابله با آن اعمال قهر انقلابی توده های دربند می باشد. 

 

چريکهای فدائی خلق ايران

16 مارچ 2015