گزارش آکسیون اعتراضی در گرامی داشت یاد جانباختگان قهرمان دهه 60

و در دفاع از زندانیان سیاسی!

 

روز جمعه 25 سپتامبر 2015، به دنبال فراخوان های جداگانه چند نیروی سیاسی ایرانی و افغان در نروژ، آکسیون اعتراضی ای در بزرگداشت یاد شهدای قهرمان دهه 60 و در دفاع از زندانیان سیاسی و کارگران در بند در مقابل پارلمان نروژ برگزار شد. در این آکسیون عده ای از ایرانیان و افغان های آگاه و معترض گرد هم آمدند تا با اعتراض به سرکوب کارگران و زحمتکشان ، قتل و کشتار آزادیخواهان و خلق های تحت ستم ایران توسط رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، تبهکاری های 37 ساله جانیان حاکم که حتی یک روز هم ماشین شکنجه و کشتارشان علیه توده های تحت ستم متوقف نشده را ، محکوم کنند و صدای زندانیان سیاسی و بویژه کارگران در بند را به گوش افکار عمومی برسانند. آکسیون با مارش انترناسیونال شروع شد و سپس نیروهای حاضر در مراسم با خواندن اطلاعیه های خود به محکوم نمودن سیاست های سرکوبگرانه رژیم و سر دادن شعار پرداختند. برخی از شعار ها با این مضمون بودند: "زندانی سیاسی آزاد باید گردد!"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد" و "زنده باد سوسیالیسم". در جریان این مراسم، فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در نروژ که از فراخوان دهندهگان این آکسیون بودند، با قرائت اطلاعیه ای ضمن بزرگداشت یاد جانباختگان قهرمان دهه 60 ، جنایات 37 ساله جمهوری اسلامی و هم چنین کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را محکوم کردند و خواستار آزادی زنذانیان سیاسی و کارگران در بند شدند. در بخشی از اطلاعیه فعالین سازمان آمده بود "گرامی میداریم یاد مقاومت و ایستادگی و پایداری شهدای قهرمان دهه 60 که بر سر آرمان های شان ایستادند و هم چنین در مقابل درد و رنج بازماندگان این کشتار سر تعظیم فرود می آوریم".

 

این آکسیون در ساعت 17 با پخش يک سرود کارگری خاتمه یافت.

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نروژ

 

26 سپتامبر 2015