در اعتراض به کشتار مردم کُردستان توسط رژیم فاشیستی ترکیه به پا خیزیم!

مردم آگاه و مبارز!

با چراغ سبز دولت‌های امپریالیستی و سکوت رسانه‌‌های بین‌المللی، رژیم جنایتکار ترکیه، کشتار بزرگی‌ را در کُردستان ترکیه آغاز کرده است.  مردم بی‌ دفاع کُردستان ترکیه از زمین و هوا مورد هجوم وحشیانه ارتش ترکیه قرار گرفته‌اند.  ارتش ترکیه از اعضای پیمان نظامی ناتو می باشد و این حمله جنایتکارانه در واقع یک عملیات نظامی ناتو بر علیه مقاومت خلق کُرد محسوب می شود.  تمامی‌ رسانه‌‌های وابسته به سرمایه‌های جهانی‌ و تمامی‌ سازمان های حقوق بشری ، چشمان خود را بر روی این کشتار ددمنشانه بسته‌اند، چرا که آبشخور تمامی‌ آنان ، دولت‌ها و شرکت های بزرگ و چپاولگران بین‌المللی هستند.  در این شرایط تاریخی ، وظیفه تمامی‌ انسان های آزادیخواه و مبارز است که با اعتراضات خود ، این سکوت را بشکنند و وجدان های بیدار را آگاه سازند.  ما باید علیه بربریت به پا خیزیم.  ما باید علیه کشتار مردم کُردستان توسط جنایتکاران حاکم بر ترکیه به پا خیزیم.  به همین منظور در روز شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۱۵ ، ساعت ۲ بعد از ظهر در شهر تورنتو کانادا ، تقاطع خیابان های یانگ و بلور گرد هم میائیم تا پژواک گر صدای خلق به خون نشسته کُردستان ترکیه باشیم، تا صدای مقاومت و مبارزه خلق به پا خاسته کُردستان ترکیه را بگوش جهانیان برسانیم، تا چهره رژیم داعش پرور ترکیه را افشا کنیم.

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران - تورنتو، کانادا

24 دسامبر 2015