https://dub115.mail.live.com/ol/clear.gifhttps://dub115.mail.live.com/ol/clear.gifhttps://dub115.mail.live.com/ol/clear.gifhttps://dub115.mail.live.com/ol/clear.gif

فراخوان به گردهمائی اعتراضی در مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک!

 

ایرانیان مبارز و آزادیخواه !

به پا خیزیم و متحد و یک صدا، حضور جلاد رژیم جمهوری اسلامی ، حسن روحانی در نیویورک را محکوم کنیم.

روز دوشنبه 28 سپتامبر 2015، بار دیگر حسن روحانی به سازمان ملل می آید تا در پرتو تبلیغات دیپلماسی "توافق هسته ای" که اربابان او برای وی سازماندهی کرده اند چهره دیکتاتور و جنایتکار رژیم حاکم بر ایران را در نزد مردم جهان بزک کرده و از جمهوری اسلامی چهره ای غیر واقعی به مردم دنیا ارائه دهد.  اما کیست که نداند با تمامی تبلیغات دروغینی که با صرف میلیون ها دلار از دسترنج مردم ایران در جهت تطهیر چهره این رژیم جنایتکار انجام می گیرد ، دولت روحانی به درستی دولت "اعدام" و شخص روحانی "قهرمان اعدام" نام گرفته است. تنها در شش ماه اول سال میلادی جاری تعداد کسانی که توسط این دولت اعدام شده اند به 700 نفر رسیده است و زندان ها مملو از آزادیخواهان و فعالین سیاسی و اجتماعی و مخالفین دیکتاتوری حاکم شده اند.  به راستی کیست که نداند تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی دامنه فقر و محرومیت به گستردگی تمامی کشور ماست؟  کیست که نداند بر اثر شدت فقر هم اکنون در کشور ما نوزاد در شکم مادر به فروش می رسد؟  کیست که نداند مادران باردار سرزمینی که غرق در ثروت منابع طبیعی است ، به خاطر نداشتن بیمه و امکانات مالی در پشت در بیمارستان ها جان می سپارند؟  که فروش ارگان های بدن به وسیله ای برای تامین معاش مردم در بند ما تبدیل شده است؟  که کارگران زحمتکش ما برای فرار از فقر و محنت از سر استیصال دست به خود کشی می زنند، خود و خانواده شان را می کشند تا از عذاب و شکنجه ای که به نام زندگی تحت حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی بر آن ها وارد می شود نجات یابند؟

هموطنان مبارز : افشای جنایات دیکتاتوری حاکم بر ایران و به شکست کشاندن تلاش های ریاکارانه این رژیم جهت فریب افکار عمومی ، وظیفه تک تک ماست.  با شرکت در این تظاهرات ، پژواک گر صدای کارگران ، زنان، دانشجویان و خلق های تحت ستم کشورمان باشیم و فریاد حق طلبانه آن ها را به گوش جهانیان برسانیم.

 

زمان: ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه 28 سپتامبر 2015

مکان: مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمریکا و کانادا

 

پنجم سپتامبر 2015