فراخوان به تظاهرات علیه نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی!

ایرانیان آزادیخواه!

در شرایطی که جمهوری اسلامی دیکتاتوری و اختناق کشنده ای را با زور سرنیزه بر جامعه ایران حاکم کرده، در شرایطی که کارگران و زحمتکشان میهن ما بیش از پیش با فقر و فلاکت و بی خانمانی و بیکاری و گرسنگی و ... دست به گریبان بوده و می دانند که جمهوری اسلامی مسبب همه رنج و دردهای آن هاست و از این رو این رژیم فاقد هرگونه مشروعیت و حقانیتی نزد مردم محروم و کارگران آگاه جامعه می باشد، مبلغین رژیم یک بار دیگر شعبده بازی و مضحکه ای به نام "انتخابات" را در ایران به راه انداخته اند تا با گدائی رأی از مردم  و نمایش آن در میان افکار عمومی ، برای رژیم دار و شکنجه و ننگ و جنایت جمهوری اسلامی مشروعیت دست و پا کنند. 

در رژیم جمهوری اسلامی هیچ گاه انتخابات واقعی که الزامأ نیاز به فضایی دمکراتیک و آزاد دارد، برگزار نشده و نخواهد شد. تنها مداحان دیکتاتوری حاکم ، "اصلاح طلبان" مشاطه گر و تمام کسانی که به خاطر هراس از انقلاب توده ها خواهان حفظ این رژیم ضد خلقی می باشند ، سعی دارند نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی را انتخابات واقعی جلوه داده و مردم را به پای صندوق های قلابی رأی بکشانند.

ما در روز جمعه  ٢٦ فوریه ٢٠١٦ از ساعت چهار بعداز ظهر در پلازای ایرانی جمع میشویم تا صدای اعتراض میلیون ها کارگر و زحمتکش ایران علیه رژیم جنایتکار و دیکتاتور و ضدخلقی جمهوری اسلامی را پژواک دهیم و عدم مشروعیت جمهوری اسلامی در نزد توده های مردم مبارز خود را به اطلاع افکار عمومی کانادا برسانیم.

زمان: جمعه ٢٦ فوریه ٢٠١٦ ساعت چهار بعداز ظهر
مکان: پلازای ایرانیان ، تقاطع خیابان های یانگ و استیلز

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در کانادا