عمل جنایتکارانه شکنجه و سوزاندن يک زن در افغانستان !


عمل وحشیانه قتل یک زن به نام "فرخنده" در کابل به بهانه توهين به مقدسات اسلامی، خبر از شرايطی می دهد که لشکر کشی آمريکا به افغانستان و قدرت گیری حکومت های فاسد و دست نشانده ، شکل داده است. این حادثه در روز پنجشنبه ۱۹ مارس ۲۰۱۵ در نزدیکی مسجد شاه دوشمشیره در مرکز کابل روی داده است. در آن روز ، تعدادی مرد ، زنی را که بر اساس گزارشات منابع دولتی افغانستان دچار اختلالات روانی بوده را با ادعای آتش زدن قرآن ، آماج ضرب و شتم وحشيانه خود قرار داده و با پرتاب سنگ او را سنگسار نموده و سپس پیکر اين زن ستمديده را به آتش کشيدند. جالب اين جاست که همه اين اقدامات جنايتکارانه در مقابل چشم نيروهای انتظامی دولت افغانستان و تحت حمايت آن ها رخ داد. امری که بار ديگر معنای دمکراسی صادراتی امپرياليست ها به افغانستان را در مقابل چشم همگان قرار داد.

 

امپرياليست ها سال هاست که با ادعای جنگ با اسلام گرايان افراطی و صدور به اصطلاح دمکراسی آمریکایی به افغانستان ، اين کشور را اشغال نموده اند اما به جای دمکراسی مردم شاهد حاکميت رژيم های سرتا پا فاسد و دست نشانده بوده اند. رژيم های وابسته ای که خود کثيف ترين خرافات اسلامی را تبليغ و تشويق می کنند. رژيم هائی که دزدی و ارتشاء و حمايت از قاچاق مواد مخدر يکی از خصوصيات برجسته شان می باشد.

 

در چهارچوب اين سياست امپرياليستی در تمام اين سال ها ، مردم اين کشور به جای دمکراسی و امنيت شاهد سرکوب و جنگ و جنايت و ناامنی بوده اند و به جای نابودی اسلام گرايان افراطی شاهد رشد قارچ گونه دار و دسته های تروریست جهادی بوده اند. به جای آزادی ، شاهد کثيف ترين سياست های زن ستيزانه بوده اند. همين زن ستيزی هاست که به مردسالاران اجازه می دهد که در روز روشن و در مقابل چشمان نيرو های انتظامی زنی زا سنگسار کنند و با وحشيگری تمام ، تن بی جانش را به آتش بکشند.

 

برای رهائی از همه مصائبی که در افغانستان شاهد هستيم از فقر و فلاکت توده ها تا گسترش اعتياد و قاچاق مواد مخدر ، از رها کردن بيماران در خيابان ها تا اعمال شديد ترين تبعيضات زن ستيزانه ، راهی به جز نابودی رژيم های دست نشانده و اربابان امپرياليست شان وجود ندارد ، آن هائی که سال هاست افغانستان را به جهنمی برای همه ستمديدگان تبديل نموده اند.

 

مرگ بر امپریالیسم و سگان زنجیریش!

بر قرار باد همبستگی خلق های ايران و افغانستان عليه دشمنان مشترک شان!

 

چريکهای فدائی خلق ايران

دوم فروردين 1394- 22 مارس 2015