حضور حسن روحانی ، جلاد رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل را محکوم کنیم!

 

مردم آزادیخواه جهان ! به پا خیزیم و متحد و یک صدا، حضور جلاد رژیم جمهوری اسلامی ، حسن روحانی در نیویورک را محکوم کنیم.

 

روز دوشنبه 28 سپتامبر 2015، حسن روحانی ، این جلاد جنایتکار که لقب ننگین "قهرمان اعدام" را با خود حمل می کند ، یک بار دیگر به سازمان ملل می آید تا در پرتو تبلیغات دیپلماسی "توافق هسته ای" که اربابان امپریالیست او برای وی سازماندهی کرده اند ، چهره دیکتاتور و جنایتکار رژیم حاکم بر ایران را در نزد افکار عمومی جهان بزک کرده و از جمهوری اسلامی جلوه ای غیر واقعی به مردم دنیا ارائه دهد. این مهره جنایتکار جمهوری اسلامی که در طول 36 سال گذشته در مناصب کلیدی نظام خدمت کرده است ، دولت خود را دولت "اعتدال" و "میانه رو" نام داده بود و این در حالی است که امسال ، پرونده جنایات این مزدور رژیم علیه مردم ایران بسیار سیاه تر و سنگین تر از پارسال شده است ! دولت روحانی فریبکار، چون زندان های قدیمی را از آزادیخواهان و فعالین سیاسی و اجتماعی و مخالفین دیکتاتوری حاکم بر ایران مملو کرده است ، حالا به ساختن چندین زندان جدید در تهران و سایر نقاط ایران دست زده است. میزان اعدام ها در دو سال اول حکومت آخوند روحانی بقدری زیاد بوده است که دولت وی رکورد اعدام های 15 سال اخیر را شکسته است. تنها در ظرف شش ماه اول سال میلادی جاری ، تعداد کسانی که توسط دولت آخوند روحانی اعدام شدهاند نزدیک به 700 نفر می رسد. به همین علت است که دولت وی دولت "اعدام" و شخص او "قهرمان اعدام" نام گرفته است.

 

اما مردم ایران می دانند علیرغم تمامی تبلیغات دروغینی که با صرف میلیون ها دلار از دسترنج آن ها در جهت تطهیر چهره این رژیم جنایتکار انجام می گیرد ، تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی دامنه فقر و محرومیت به گستردگی تمامی کشور ایران است. آن ها می دانند که بر اثر شدت فقر هم اکنون در کشور ایران نوزادان در شکم مادران شان به فروش می رسند تا آن مادران بتوانند سرپناهی برای فرزندان دیگر شان فراهم کرده و چند وقتی شکم آن ها را سیر کنند. آن ها می دانند که مادران باردار سرزمینی که غرق در ثروت منابع طبیعی هم چون نفت است ، به خاطر نداشتن بیمه و امکانات مالی در کف خیابان ها و در پشت در بیمارستان ها جان می سپارند. که فروش ارگان های بدن مثل کلیه ، به وسیله ای برای تامین معاش مردم در بند ایران تبدیل شده است. که کارگران زحمتکش ایران برای فرار از فقر و محنت از سر درماندگی و بیچارگی دست به خود کشی می زنند، خود و خانواده شان را می کشند تا از عذاب و شکنجه ای که به نام زندگی تحت حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی بر آن ها وارد می شود نجات یابند.

مردم آزادیخواه جهان ! افشای جنایات دیکتاتوری حاکم بر ایران و به شکست کشاندن تلاش های ریاکارانه این رژیم جهت فریب افکار عمومی ، وظیفه همه ماست. با شرکت در این تظاهرات ، پژواک گر صدای کارگران ، زنان، دانشجویان و خلق های تحت ستم کشور ایران باشیم و فریاد حق طلبانه آن ها را به گوش جهانیان برسانیم. به جای "دیپلماسی هسته ای" که دست جنایتکاران حاکم بر ایران را برای تشدید سرکوب کارگران، زنان، جوانان، فعالین سیاسی و خلق های تحت ستم باز می کند، از مبارزات مردم ایران برای آزادی و دمکراسی دفاع کنیم!

 

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

 

زمان: ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه 28 سپتامبر 2015

مکان: مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمریکا و کانادا