به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 212 ، بهمن ماه 1395

 

 

پیام به مناسبت "روز کومه له"

 

 

26 بهمن ماه (روز پیشمرگ کومه له) فرصتی است تا بار دیگر یاد و خاطره همه پیشمرگانی که برای رسیدن به آزادی در مبارزه علیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی در صفوف کومه له جان باختند را پاس داریم.

 

رفقا!

در شرایطی این روز را گرامی می داریم که دسیسه های رنگارنگ امپریالیست ها علیه خلق کُرد هر روز ابعاد وسیع تری می یابد. در همین راستا امروز ما شاهد تحرکات بیسابقه امپریالیست های امریکائی در کُردستان سوریه و کوبانی هستیم آن ها می کوشند تا با پیشبرد سیاست های ضد انقلابی خویش ، چهره جهانی مقاومت توده های زحمتکش کوبانی را خدشه دار سازند. از سوی دیگر در حالی که جمهوری اسلامی با توسل به تروریسم به مقابله با خلق کُرد برخاسته ، رژیم ضد خلقی ترکیه هم از هیچ تلاشی جهت سرکوب خلق کُرد چه در تُرکیه و چه در سوریه کوتاهی نمی کند. همه این پارامتر ها توده های ستمدیده خلق کُرد را در وضعیت بغرنجی قرار داده است.

 

متاسفانه به دلیل فقدان رهبری طبقه کارگر در مقاومت و مبارزات خلق کُرد و خالی بودن جای یک رهبری کمونیستی ، امروز شاهد رواج ایده های منحطی هستیم که به جای درک بغرنجی شرایط و تمرکز همه تلاش ها جهت پیدا نمودن راه خروج از این وضعیت ، راه پیروزی خلق کُرد را در مُماشات با امپریالیست ها می دانند . آن هم در شرایطی که خلق کُرد نتایج دخالت های قدرت های امپریالیستی در عراق و سوریه و دیگر کشورهای منطقه را به عینه شاهد بوده و تجربیات مبارزات خونین اش به او نشان داده که اتفاقا عامل اصلی اسارت خلق کُرد و شرایط بغرنج کنونی در دخالت ها و سلطه همین امپریالیسم جهانی نهفته که بدون نابودی آن و رژیم های مزدورش ، خلق کُرد هرگز به آزادی دست نخواهد یافت.

رفقا!

در روز پیشمرگ کو مه له ، در مبارزه علیه سرمایه داری انحصاری جهانی و سرسپردگان رنگارنگش در منطقه و همچنین رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ، برای تان آرزوی پیروزی کرده و امیدواریم که نیرو های انقلابی در صفی واحد به مقابله با چنین ایده هائی برخاسته و با مبارزات انقلابی خود راه آزادی خلق کُرد و سایر خلق های تحت ستم منطقه را هموار سازند.

 

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در نروژ

بهمن 1395