به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 200 ، بهمن ماه 1394

 

 

سهیلا دهماسی

 

 

جنگل سرخ سيه کل !

 

جنگل سرخ سيه کل، آرزويی تازه در دل آفريدن دوست دارم!

آرمان های سيه کل بر گرفتن، جنگ تازه،

در صف دشمن دويدن دوست دارم!

 

کودکان ميهنم را شاد بودن

از همه رنج و مشقت دور بودن دوست دارم!

 

در شب از انديشه های پاک ِ پويان

قاصدان پرواز دادن دوست دارم!

 

چون فدايی، کارگر را در جهان، آگاه بودن

هم ز خشم سرخ، لبريز بودن دوست دارم!

 

مردها و شيرزن ها، عزم ها را جزم کردن

هر سلاح ِ بر زمين را، برگرفتن دوست دارم!

 

همچو بهروز و صمدها، گرچه خونين بال و پرها

بهر آزادی پريدن، شب شکستن دوست دارم!

 

چون مناف از خلق سرودن، چون غزال از عشق گفتن

اوج آگاهی رسيدن دوست دارم!

 

سرب ِ داغ ِ خشم ِ آگاه ... در دل دشمن نشاندن

تا به آزادی رسيدن... با شقايق ها بسوزم دوست دارم!

 

همچنان از جنگ، ...  برای صلح گفتن

پرچم مارکس و لنين را ... برگرفتن دوست دارم!

 

بهمن 1394