به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 200 ، بهمن ماه 1394

 

پیام به مناسبت "روز کومه له"

 

روز کومه له (26بهمن) فرصتی است تا بار دیگر یاد و خاطره همه پیشمرگانی که در صفوف کومه له و برای رسیدن به آزادی و تحقق حق تعیین سرنوشت خلق کُرد در مبارزه علیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی جان باختند را گرامی بداریم.

 

رفقا!

در شرایطی روز پیشمرگ کومه له را گرامی می داریم که خلق کُرد در ترکیه آماج حملات ددمنشانه دولت ضد خلقی ترکیه قرار گرفته و روزی نیست که تعدادی از توده های ستمدیده این خلق مبارز ، به دست ارتش ضد مردمی این کشور به قتل نرسند.  دولت تروریست پرور ترکیه که در چند سال گذشته با وقاحت تمام از نیروی تروریستی داعش حمایت و پشتیبانی کرده حال تحت عنوان مبارزه با تروریسم به کشتار خلق کُرد برخاسته است.  این رژیم سرکوب گر که از ابتدای عروج داعش، دست در دست این نیروی مزدور، توده های خلق کُرد در سوریه را مورد وحشیانه ترین تعرضات قرار داده ، امروز در ادامه سیاست های ضد مردمی خویش جنگی را به خلق کُرد تحمیل کرده که چهره رسوای دارو دسته حاکم بر ترکیه را هر چه بیشتر در مقابل دید جهانیان قرار داده است.

 

جنایات دولت ترکیه در حق خلق کُرد یاد آور همان وحشی گری هائی است که جمهوری اسلامی و رژیم صدام علیه مردم ستمدیده کُرد اعمال کرده و می کنند. جنایاتی که بطور طبیعی مقاومت توده های رزمنده خلق کُرد را بر می انگیزد. اما متاسفانه به دلیل فقدان رهبری طبقه کارگر در مقاومت و مبارزات خلق کُرد و خالی بودن جای یک رهبری کمونیستی ، امروز شاهد رواج ایده های منحطی هستیم که راه پیروزی خلق کُرد را در مماشات با امپریالیست ها می دانند . قدرت گیری چنین ایده هائی در میان برخی از سازمان های سیاسی کُرد ، کار را به آن جا رسانده که اردوغان جنایتکار به امپریالیسم آمریکا تشر می زند که بین ما و چنین سازمان هائی باید یکی را انتخاب کنید.

 

اما تجربه خلق های مبارز به ویژه خلق دلاور کُرد در ایران و منطقه نشان داده است که اتفاقا عامل اصلی اوضاع کنونی و اسارت خلق کُرد در سلطه همین امپریالیسم جهانی نهفته که بدون نابودی آن و رژیم های مزدورش ، مردم ما هرگز به آزادی  دست نخواهند یافت.

 

رفقا!

در این روز برایتان در مبارزه علیه امپریالیسم و مزدوران رنگارنگش در منطقه و همچنین رژیم سرسپرده اش جمهوری اسلامی آرزوی پیروزی کرده و امیدواریم که همه نیرو های انقلابی در مبارزه خویش برای آزادی خلق کُرد و سایر خلق های تحت ستم منطقه لحظه ای از مبارزه با ایده هائی که دشمن را دوست جلوه می دهند باز نمانند.

 

فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در هلند

بهمن 1394