به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 200 ، بهمن ماه 1394

 

پیام همبستگی رفیق احمد پوپل یکی از فعالین کمونیست افغان به مناسبت دو روز بزرگ تاریخی

چهل و پنجمین سالگرد حماسۀ خونین سیاهکل (19 بهمن 1349) و سی و هفتمین سالگرد قیام شکوهمند بهمن (1357) را به همه رفقای چریکهای فدائی خلق ایران شادباش می گویم . تنها تداوم راه مبارزۀ زنان و مردان مبارز و از جان گذشتۀ فدائی و تحقق آرمان های انقلابی آنان تا محو کامل سیستم های پوسیدۀ سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم ، یگانه یاد و بود شایسته از آن زنان و مردان دلیر محسوب می گردد.

یاد و خاطرۀ رزمندگان حماسه سیاهکل و قیام شکوهمند بهمن تا جاودانه ، گرامی باد !

احمد پوپل