به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 195 ، شهریور ماه 1394

 

گزارشی از نشستِ وسیعِ تشکیلاتیِ چریکهای فدایی خلق ایران

اخیرا سازمان ما نشست وسیع تشکیلاتی خود که بر اساس اساسنامه سازمان، نقش و وظایف کنگره را ایفا می کند را برگزار نمود. هم چون همیشه یکی از وظایف این نشست که در فضایی صمیمانه و رفیقانه برگزار شد ، بررسی فعالیت های انجام شده در فاصله دو نشست وسیع تشکیلاتی و تعیین رئوس فعالیت های آینده بود. بنا به روال کار همیشگی چنین نشست هائی در ابتدا به یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسمِ و به ویژه کمونیست هائی که در صفوف چریکهای فدائی خلق در مصاف با دشمن دلیرانه جنگیدند و جان باختند یک دقیقه سکوت اعلام شد. سپس مقررات ناظر بر نشست طرح و به تصویب رفقا رسید.

به دنبال این امر، نشست به ترتیب به بررسی مسائلی که در صورت جلسه خود داشت پرداخت. در راس این مسائل ، بررسی گزارش سیاسی مرکزیت قرار داشت که قبلا در اختیار رفقا قرار گرفته بود. در جریان این بررسی همه شرکت کنندگان در نشست امکان یافتند ملاحظات خود را در این رابطه طرح و پیشنهادات و انتقادات خود را برای تکمیل و نهایی کردن گزارش، به اطلاع بقیه شرکت کنندهگان برسانند.

محور اصلی این گزارش به بررسی شرایط اقتصادی شدیداً نابسامان و بحرانی کنونی و تاثیرات و نتایج بحران نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر جامعه و به ویژه بر روی زندگی و مبارزات کارگران و ستمدیدگان اختصاص یافته بود که در نتیجه تحریم های قدرت های بزرگ عمدتا به بهانه پروژه هسته ای جمهوری اسلامی - ابعاد آن شدید تر شده بود. بحرانی که به اعتراضات کارگری ابعاد هر چه گسترده تری بخشیده و پتانسیل خیزشی اعتراضات مردمی را به طور محسوسی بالا برده است. این واقعیت و وحشت از شورش گرسنگان ، سردمداران جمهوری اسلامی را به تکاپو واداشته تا برای حفظ سلطه جهنمی خود به هر ترفندی متوسل شوند و از جمله در مذاکرات با امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا و در کل با اعضای شورای امنیت سازمان، حول "پرونده اتمی" (که به مذاکرات جمهوری اسلامی با 5+1 معروف شده) مدعی"نرمش قهرمانانه" گردند. در این گزارش تاکید شده بود که گرچه تاثیر این تحریم ها در وخیم تر کردن اوضاع اقتصادی جامعه غیر قابل انکار می باشد اما واقعیت این است که بیکاری و فقر و فلاکت گسترده ای که دامن توده های رنجدیده را گرفته قبل از هر چیز نتیجه سلطه نظام سرمایه داری حاکم و بحرانی که ذاتی آن بوده، می باشد. به عبارتی دیگر، وضعیت بحرانی کنونی با اعمال تحریم ها به وجود نیامده بلکه این وضع، با تحریم ها تشدید شده است. در گزارش مزبور تاکید شده بود که از ویژگی های این بحران، رکود و تورم توامان است، امری که عملا کمر اقتصاد کشور را شکسته و ابعاد بیکاری کارگران را تشدید نموده است. از آن جا که دولت روحانی چنین تبلیغ می کند که با لغو تحریم ها مشکلات کشور و از جمله معضلات اقتصادی بر طرف می گردد، مذاکره با 5+1 برای لغو تحریم ها عملا سیاست دولت یازدهم و دیپلماسی خارجی او را به خود مشغول کرده است. به همین دلیل بخش دیگری از گزارش سیاسی به تحلیل مذاکرات فی مابین جمهوری اسلامی با قدرت های بزرگ در رابطه با پروژه هسته ای جمهوری اسلامی اختصاص یافته بود. در گزارش، ضمن بررسی توافقات انجام شده و احتمالات گوناگون تاکید شده بود که جمهوری اسلامی از اولین روز راه اندازی پروژه هسته ای خود: "جهت تامین منافع اربابان خود بر طبل پروژه ای کوبید که تنها در جهت منافع امپریالیست ها و به ضرر مصالح توده های در بند ایران بود". بعد از برشمردن این واقعیت تاکید شده بود که این پروژه هر آینده ای پیدا کند: "یک اصل خدشه ناپذیر باقی می ماند و آن این که تا جمهوری اسلامی بر سر کار است همواره و همچون 36 سال گذشته جهت پیشبرد سیاست های امپریالیستی در ایران و منطقه وارد ماجراجوئی هائی خواهد شد که در تقابل با مصالح مردم ما قرار دارند".

سپس گزارش به بررسی عروج داعش پرداخته و بر نقش غیر قابل انکار بنیادگرائی اسلامی به مثابه وسیله ای در دست امپریالیسم جهت گسترش نفوذ خود تاکید کرده بود. در جریان بررسی این گزارش که زمان کافی به آن اختصاص داده شد بحث های مفصل و سازنده ای در بین رفقا صورت گرفت و تحلیل های گوناگونی که در صحنه سیاسی کشور در زمینه محور های مورد بحث در گزارش وجود دارد طرح و مورد بحث قرار گرفتند. نشست سپس با در نظر گرفتن همه ملاحظاتی که رفقا طرح کرده بودند گزارش سیاسی را مورد تائید قرار داده و خواهان انتشار علنی آن شد.

به دنبال بررسی گزارش سیاسی، نوبت به بررسی گزارش تشکیلاتی رسید. گزارش تشکیلاتی مرکزیت سازمان رئوس کلی همه فعالیت ها و مسایلی که در این فاصله مقابل سازمان قرار گرفته بود را مورد بررسی قرار داد. یکی از نکات اصلی این گزارش واقعیت رشد تشکیلات و فعالیت های آن در فاصله بین دو نشست بود که مورد تاکید رفقا قرار گرفت. در این گزارش هم چنین بر ضرورت گسترش هر چه بیشتر فعالیت های تشکیلات تاکید شده و با صراحت کمبودها و ضعف های موجود در این زمینه مطرح و مورد بحث قرار گرفته بود. در جریان بررسی گزارش تشکیلاتی و مباحثاتی که رفقا انجام دادند ، همه شرکت کنندهگان فرصت یافتند نظرات و پیشنهادات خود را با بقیه رفقا در میان گذاشته و پیشنهاد های ارائه شده را تکمیل نمایند. با توجه به این ملاحظات گزارش تشکیلاتی به تصویب نشست رسید.

سپس گزارش مالی که ضمیمه گزارش تشکیلاتی شده بود بطور مجزا مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که در این گزارش تصویری روشن از ریز هزینه ها و منابع درآمد تشکیلات ارائه شده بود و از آن جا که درآمد های تشکیلات صرفا از طریق حق عضویت اعضاء ، فروش نشریات و کمک های مالی فعالین و دوستداران سازمان تهیه می شود، نشست ضمن بررسی گزارش مالی، بر ضرورت تلاش هر چه بیشتر جهت جمع آوری کمک های مالی و تقویت بنیه مالی سازمان که شدیدا زیر فشار کمبود منابع مالی قرار دارد ، تاکید گذاشت.

به این ترتیب پس از چند روز کار فشرده و تعیین چهارچوب فعالیت های آتی سازمان، نشست ضمن ارج گذاری بر فعالیت های انجام شده و به خصوص گسترش صفوف تشکیلات با نیرو های جدید و جوان بر ضرورت انعکاس هر چه بیشتر تحلیل ها و مواضع سازمان به داخل ایران تأکید نموده و از تک تک رفقا خواست که بیش از گذشته و با انرژی هر چه بیشتری در جهت تحقق این ضرورت ها گام بردارند. نشست در آخرین قسمت کار خود طبق سنت همیشگی، مرکزیت جدید سازمان را برای دور آتی انتخاب نمود و آن گاه با سرود انترناسیونال به کار خود پایان داد.

چریکهای فدایی خلق ایران

شهریور 1394