در اعتراض به حضور حسن روحانی در نیویورک

به تجمع اعتراضی ما در مقابل دفتر سازمان ملل متحد بپیوندید!

ایرانیان مبارز و آزادیخواه!

در هفته سوم سپتامبر 2016 ، قرار است بار دیگر حسن روحانی رئیس جمهور جنایتکار جمهوری اسلامی که به "قهرمان اعدام" معروف شده ، جهت شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. حسن روحانی در شرایطی قصد حضور در سازمان ملل را دارد که  در سال های ریاست جمهوری اش دیکتاتوری و خفقان در ایران گسترش بیشتری یافته و سرکوب آزادیخواهان بیداد می کند. این بیدادگری به آن جا رسیده است که روزی نیست که زندانی ای را به دار نیاویزند. علاوه بر اخبار روزمره سرکوب و اعدام رسانه های خود رژیم مملو از  اخبار دزدی ها و چپاول و غارت دسترنج کارگران و زحمتکشان توسط سرمایه داران و مقامات حکومتی شده است.

در دوران ریاست جمهوری روحانی کارگران معترض را در انظار عموم به شلاق می بندند، زنان را سرکوب می کنند، مهاجرین زحمتکش افغانستان را در قفس به نمایش می گذارند  و روزی نیست که جوانی در بن بستی که جمهوری اسلامی برای وی آفریده دست به خودکشی نزند.  در دوران تبلیغات و شعار های فریبکارانه روحانی در رابطه با بهبود وضع زندگی مردم به دنبال لغو تحریم ها ، فقر و فلاکت آن چنان گسترشی یافته که پدیده نفرت انگیز فروش کودکان به امری رایج تبدیل شده است.

ایرانیان مبارز و آزادیخواه!

اگر مخالف ستمگری های سردمداران جنایتکار جمهوری اسلامی هستید، اگر خواهان یک زندگی آزاد و انسانی برای مردم ستمدیده ایران هستید ، جهت رساندن صدای اعتراض رنجبران و ستمدیدگان کشورمان به گوش جهانیان ، در تجمع اعتراضی فعالین چریکهای فدائی خلق ایران که در روز سه شنبه 20 سپتامبر 2016 در مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود ، فعالانه شرکت کنید.

بکوشیم تا با شرکت و حمایت از این آکسیون اعتراضی صدای سرکوب شده توده های در بند برای نان و آزادی را به گوش جهانیان برسانیم و مشت محکمی بر دهان جمهوری اسلامی و تمامی حامیان رنگارنگش بکوبیم.

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

زمان : سه شنبه 20 سپتامبر 2016 ساعت 10 صبح

مکان : مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آمریکا و کانادا