به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 190 ، فروردین ماه 1394

 
مریم
تقویت توان نظامی و اطلاعاتی ژاپن توسط دولت استرالیا
در روز شنبه ۲١ مارچ ، سايت (news.com.au) با درج مقاله ای فاش ساخت که سازمان جاسوسی استراليا (آ.اس.آی.اس- ASIS) در تعليم مأمورين سازمان جاسوسی جديدالتأسيس ژاپن (شبيه به سی.آی.ا آمريکا، و ام.آی.۶ انگليس) نقش مهمی داشته است. در این مقاله آمده است که از سال ۲۰۰۸ حداقل ۲۰ نفر از اعضای "کميته امنيت ملی" ژاپن به استراليا سفر کرده و در سطح بسيار بالايی تعليم و آموزش جاسوسی (منجمله آموزش های مخصوص نيروهای ويژه هوايی) ديده اند. هم چنين در مقاله مزبور گفته شده که در سال گذشته در ملاقات هايی ميان مقامات دولتی ژاپن و استراليا موافقت هايی در رابطه با چهارچوب همکاری های دو دولت در زمينه های تکنولوژی و تجهيزات و علوم نظامی حاصل شد و قراردادی چند ميليارد دلاری نيز برای خريد زيردريايی ژاپنی "سوريو- Soryu " توسط ارتش استراليا (که فعلأ يک ناوگان زيردريايی قديمی دارد) بسته شد.
بر اساس اين گزارش ، تقويت دستگاه مرکزی جاسوسی ژاپن بخشی از تلاش های امپریالیستی برای احيای ميليتاريسم ژاپن بوده که به تشويق آمريکا و به عنوان بخشی از تدارکات امپرياليستی آمريکا برای تقويت پايگاه هايش در آسيا انجام شده است.  نقش "آ.اس.آی.اس" در تعليم جاسوس های ژاپنی نشان دهنده اين واقعيت است که منافع دولت استراليا تا حد زيادی با طرح های جنگی امپریالیسم آمريکا در هم تنيده است. هرچند که مسلمأ جاسوس های ژاپن تنها از همکیشان استرالیایی خود کمک نمی گیرند بلکه از امکانات آموزشی سی.آی.ا و ديگر دستگاه های جاسوسی کشورهای امپرياليستی نيز بهره مند شده و می شوند.
سازمان جاسوسی مخوف ژاپن و پليس مخفی اين کشور پس از جنگ جهانی دوم و اشغال اين کشور توسط آمريکا، منحل شدند. اما همکاری های اطلاعاتی و جاسوسی دولت ژاپن با سازمان جاسوسی آمريکا در چهارچوب چندين سازمان و دستگاه دولتی (مانند: دفتر تحقيقات اطلاعاتی دولت، وزارت امور خارجه، مرکز اطلاعات سازمان دفاع، اداره پليس ملی، سازمان جاسوسی و امنيت ملی) ادامه پيدا کرد. هم چنین در طول دو دهه گذشته سياست جديدی مبنی بر ضرورت تأسيس یک سازمان جاسوسی واحد و متمرکز در ژاپن، مطرح شده است. تشکيل سازمان جاسوسی جديد، وابستگی دولت ژاپن به دستگاه جاسوسی آمريکا و ديگر کشورها که در دوران جنگ سرد بوجود آمد را کاهش خواهد داد. دولت ژاپن در فوريه ۲۰۱۵ با استفاده از موقعيتی که با کشته شدن دو نفر از شهروندان اين کشور توسط داعش نصيبش شد، با به راه انداختن تبليغات پر دامنه ای ، اعلام کرد که هر چه سريعتر به تأسيس سازمان اطلاعاتی (برون مرزی) جديدی خواهد پرداخت. اما ميليتاريزه شدن ژاپن تنها محدود به تشکيل سازمان جاسوسی برون مرزی و شروع تربيت جاسوس از چندين سال گذشته تاکنون نبوده، بلکه دولت اين کشور سياست ميليتاريزم را در همه زمينه ها عملا دارد عميقأ پيش می برد. به عنوان مثال در دولت جديد ژاپن، بودجه نظامی افزايش بسياری داشته، یک کميته امنيت ملی تأسيس شده که کارش سازمان دادن روابط بين الملل و جنگ بوده، تغييراتی در قانون اساسی کشور داده شده تا دولت ژاپن را قادر سازد در جنگ های ضد مردمی و امپریالیستی ، با آمريکا همکاری کند. این تلاش های طبقه حاکم در حالی ست که تأسيس سازمان جاسوسی جديد در ميان مردم آگاه ژاپن با مخالفت های شديدی روبرو شده است. مردم ژاپن، به خصوص طبقه کارگر آگاه اين کشور به ياد دارند که چگونه در دهه ۱٩٣۰ و ۱٩۴۰ سازمان اطلاعاتی ارتش، نقش عمده ای در جنگ های استعماری و اشغال کره و چين و ديگر کشورها و سرکوب مخالفت های داخلی با آن جنگ ها داشت. مخالفت مردم ژاپن تا حدی است که بنگاه ايده پراکنی آمريکايی "استرتفور" در گزارشی اعلام کرده است که "احساسات ديرپای ضدجنگ" مانع اصلی ايجاد يک سازمان جاسوسی جديد در ژاپن می باشد و "حافظه تاريخی جنگ جهانی دوم هنوز خيلی عميق است و از نظر مردم ژاپن، سازمان جاسوسی و جنگ رابطه مستقيم با هم دارند".
خبر همکاری های ژاپن با ديگر کشورهای امپرياليستی در زمينه های جنگی و جاسوسی، از اين جهت اهميت دارد که نشان دهندۀ تدارکی وسیع و دراز مدت برای تشدید جنگ های امپریالیستی ای می دهد که ضررها و بدبختی هايش نصيب طبقه کارگر و زحمتکشان ژاپن و کشورهای درگير خواهد شد. هدف اصلی طبقه سرمايه دار حاکم بر ژاپن از تشکيل سازمان جاسوسی مورد بحث، اساسأ ايجاد ابزارهای ضروری و لازم درجهت پيشبرد اهداف تجاوزگرانه و دنبال کردن منافع اقتصادی و استراتژيک خود و هم کیشان بین المللی شان در ديگر مناطق می باشد. و نشان می دهد که چگونه در همه جا امپرياليست ها برای غلبه بر بحران های ذاتی سيستم به ميليتاريسم و آتش افروزی روی آورده اند.