علیه موج اعدام‌های وحشیانه به پا خیزیم!

متن کامل با فرمت پی دی اف

در هفته‌های اخیر ماشین کشتار جمهوری اسلامی با اعدام ده‌ها زندانی بلوچ و عرب و کرد و فارس صفحات سیاه دیگری بر کارنامه رسوای خود در سرکوب توده‌های تحت ستم و انقلاب آنان افزوده است. با اعدام ۲ زندانی سیاسی دیگر در اراک به جرم “تشکیل گروه” و “خدا ناباوری”، و “فعالیت در فضای مجازی” تعداد ا‌عدام‌های انجام گرفته در فاصله ۸ تا ۲۰ اردیبهشت به حدود ۶۰ تن رسیده است. علیه جمهوری اسلامی و موج اعدام‌های اخیر به پا خیزیم و از مقاومت و خواست‌های خانواده‌های قربانیان و محکومان به اعدام پشتیبانی کنیم. صدای آنها را به افکار عمومی برسانیم!

زمان: ساعت ۱ تا ۳ بعدازظهر روز شنبه ۱۳ ماه می ۲۰۲۳

مکان: میدان ترافلگار اسکوئر مقابل نشنال گالری

سازمان ضدامپریالیستی دمکراتیک ایرانیان در انگلستان
فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در لندن
۱۱ می ۲۰۲۳