برندگان واقعی جنگ در افغانستان!

خروج سریع ارتش آمریکا از افغانستان و قدرت‌گیری دو باره دار و دسته تروریست و … ادامه خواندن برندگان واقعی جنگ در افغانستان!