بحران پناهندگی، نتیجه سلطه و جنگ طلبی امپریالیست هاست!

در فرمت پی دی اف به نقل از: پیام فدایی، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران … ادامه خواندن بحران پناهندگی، نتیجه سلطه و جنگ طلبی امپریالیست هاست!