به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران

شماره 220 ، مهر ماه 1396

 

 

برگی از تاریخ!

اطلاعیه چریکهای فدائی خلق ایران در رابطه با تشدید اعدام زندانیان سیاسی!

(مهر 1367)

در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، در اینجا و آنجا شاهد تبلیغات ناروا و مسمومی هستیم که  با سرمایه گذاری بر روی عامل گذشت زمان و فراموشی توده ها این گونه جلوه می دهند که گویا سازمانهای سیاسی در زمان وقوع این جنایت تاریخی توسط مزدوران امپریالیسم در ایران، در رابطه با آن خاموشی گزیده و یا موضع نگرفته اند.  آنچه در زیر می آید متن یکی از اطلاعیه هایی ست که چریکهای فدایی خلق ایران در مهر سال 1367 و در اوج کشتارها انتشار دادند. باشد تا انتشار دوباره این سند ، در خدمت بزرگداشت مجدد یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم که در جریان این کشتار سیستماتیک، قصابی شدند، و همچنین  افشای چهره فریبکاران و مرتجعینی قرار گیرد که بقایشان در حفاظت از سیاهی و پایمال کردن انوار روشنی بخش حقیقت می باشد.  

 

اطلاعیه چریکهای فدائی خلق ایران در رابطه با تشدید اعدام زندانیان!

 

خلقهای مبارز ایران!

از زمان پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل برای برقراری آتش بس در جنگ ایران و عراق، رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی  با سبعیت  تمام به شکار انقلابیون پرداخته و هر روز دسته دسته از زندانیان سیاسی را تیرباران و یا وحشیانه در ملاء عام حلق آویز می نماید. از سوی دیگر جدا از کشتار وحشیانه انقلابیون اسیر، رژیم ضد خلقی به سراغ تعداد بسیار زیادی از انقلابیونی که با طی دوران محکومتیشان ظرف چند سال اخیر از زندانها آزاد شده بودند، رفته و آنان را دوباره به اسارت گرفته است. همچنین مزدوران رژیم در اکثر سیاهچال ها با قطع ملاقات زندانیان سیاسی با بستگانشان به تشدید شکنجه و آزار رزمندگان در بند پرداخته و در مقابل اعتراض خانواده‌های زندانیان سیاسی با وحشیگری تمام آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار میدهند و پاسخ اعتراضشان را با اعلام خبر اعدام فرزندان انقلابیشان به آنها میدهند.

 

ابعاد اعدامهای اخیر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که در شهرهای مختلف و در سیاهچالهای گوناگون این رژیم صورت گرفته بقدری وسیع و گسترده است که فقط در تهران در یک روز چند صد جنازه را در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده اند.

 

خلقهای قهرمان ایران!

رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی در سالهای سیاه سلطه ننگین خود که جز با تکیه به سرنیزه و سرکوب ددمنشانه انقلاب ما، امکان حیات نداشته، علیرغم تمامی جنایاتش نتوانسته است در مقاومت عادلانه خلقهای ما خللی وارد نموده و فضای رعب و وحشت و روحیه یأس و تسلیم طلبی را بر خلقهای مبارز ما حاکم سازد.

کما اینکه مقاومت زندانیان سیاسی در سیاهچالهای رژیم خود جلوه‌ای از مقاومت قهرمانانه توده های ستمدیده ما در مقابل رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی می باشد. اعدام وسیع زندانیان سیاسی پس از عقب نشینی مفتضحانه جمهوری اسلامی از مواضع اعلام شده اش در رابطه با جنگ در واقعیت تعرض گسترده ای به انقلاب ماست. تعرض وحشیانه ای که قبل از هر چیز قلب زندانیان سیاسی، این جلوه‌های شکوهمند مقاومت خلقهای ما را نشانه گرفته است .تعرضی که رژیم با توسل به آن می کوشد با ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه "امنیت و آرامش" مورد نیاز اربابان امپریالیستش و سرمایه داران وابسته را فراهم سازد و به این وسیله برای انحصارات امپریالیستی پیام می فرستد که همچون ده سال اخیر حاضر است در جهت منافع آن‌ها به هر جنایتی دست یازد و با "پاکسازی" انقلابیون برای "باز سازی" نظام گندیده سرمایه داری وابسته ایران و حرکت وسیعتر سرمایه های انحصارات امپریالیستی زمینه را مهیا سازد .

 

کارگران، زحمتکشان، رفقای هوادار!

در شرایطی که تعرض  وحشیانه جمهوری اسلامی به انقلاب ما قلب زندانیان سیاسی را نشانه گرفته و رژیم با کشتار ددمنشانه زندانیان سیاسی وحشیانه ترین فجایع را آفریده است. وظیفه شماست که با تمام قوا بر علیه این کشتار وحشیانه بپاخیزید. باید ضمن ارتباط با خانواده‌های زندانیان سیاسی اعتراضات و مبارزات آن‌ها را بر علیه جنایتهای رژیم در حق فرزندان انقلابیشان متشکل و یکپارچه ساخت. مطمئن باشید که تنها دفاع انقلابی از زندانیان در بند و رزمندگان صدیق خلق، مقاومت و مبارزه بر علیه این رژیم وابسته به امپریالیسم می باشد و همین مقاومت و مبارزه شماست که پوزه این سگ زنجیری امپریالیسم و اربابانش را به خاک خواهد مالید. با ایمان به پیروزی محتوم خلقهای ایران ، مبارزات خود را برای آزادی کامل زندانیان سیاسی در جهت سرنگونی رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی شدت و گسترش هر چه بیشتری بخشید.

 

جاودان باد خاطره همه شهدای بخون خفته خلق!

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!

زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

 

با ایمان به پیروزی راهمان

چریکهای فدائی خلق ایران

مهر 1367